Архив Sovet Azərbaycanı

MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ SOVET AZƏRBAYCANI HAQQINDA

Posted in Блиндаж политрука, СССР и Советский Азербайджан with tags , , , on 25.07.2012 by istiglal1979

«Hər şeydən əvvəl indi Azərbaycanda oxumağı-yazmağı bilməyənlərin sayı aşağı səviyyəyə enmişdir. Türkcə çap edilən qəzet və kitabların tirajı xeyli artırılmışdır. Almaniyada rast gəldiyimiz azərbaycanlı hərbi əsirlər arasında oxuyub-yazmağı bilməyənlərə rast gəlmədik. Azərbaycanlılar arasında müxtəlif ixtisaslar sahəsində yetişmiş adamların sayı diqqətəlayiq bir vəziyyətdədir. Alimlik qadınlara da aiddir. Bakı Universitetindəki professorların arasında azərbaycanlı qadın professorları da vardır. Ədəbiyyatda, teatrda, musiqidə böyük bir irəliləyiş müşahidə edilir. Elmi araşdırmalar sahəsində də bəzi irəliləyişlər qeyd olunur. Bakıda Nizamiyə, Füzuliyə, Mirzə Fətəli Axundzadəyə və Ələkbər Sabirə heykəllər ucaldılmışdır. Onların əsərləri yenidən çap edilmiş, külliyyatları nəşr olunmuşdur. Adlarına muzeylər, məktəblər, kitabxanalar açılmışdır. Dünya ədəbiyyatı örnəklərindən tərcümələr var. Şərq və Qərb klassiklərindən bir qisminin əsərləri Azərbaycan dilinə çevrilmişdir. Bir çox orijinal pyeslərdən başqa Azərbaycan teatrının repertuarı Avropa dramaturqlarının tərcümə edilmiş pyesləri ilə zənginləşdirilmişdir. Əlbəttə ki, ilk növbədə rus yazıçılarına üstünlük verilmişdir. Yeni istedad sahibi artist və aktrisalar meydana çıxmışdır. Səhnə sənəti inkişaf etmişdir. Bundan başqa, məşhur bəstəkar Hacıbəyli Üzeyir bəylə başlayan Azərbaycan musiqili səhnəsi böyük addımlarla irəliləmişdir. Sovet İttifaqına daxil olan millətlər arasında Azərbaycan musiqisi qabaqcıl bir yer tutmuşdur. Musiqi təhsili ümumiləşmişdir. Azərbaycanlılar öz məmləkətlərinə “şer və musiqi yurdu” deməyi sevirlər. Elm, tarix, ədəbiyyat tarixi və incəsənətə dair bəzi ittifaqlar və jurnallar təsis olunmuş, bəzi tədqiqatlar və antologiyalar nəşr edilmişdir».

(M.Ə.Rəsulzadə, «Çağdaş Azərbaycan tarixi», Ankara, 1951-ci il).

MİR CƏFƏR BAĞIROVUN 1934-CÜ İLİN NOYABR AYINDA AK(b)P-NIN XII-Cİ QURULTAYINDAKI MƏRUZƏSİNDƏN

Posted in Блиндаж политрука, СССР и Советский Азербайджан with tags , on 05.07.2012 by istiglal1979

«1914-cü ildə məktəblərdə oxuyan türk uşaqlarının sayı cəmi 22 min nəfər idi. 1918 – 1920-ci illərdə, yəni Müsavat dövründə, bu rəqəm 16 min nəfərə endi. 1932-ci ildə isə orta məktəblərdə təhsil alan türk uşaqların sayı 235 min nəfərə çatdırıldı. Və bütün bunlar sadə zəhmətkeşlərin – fəhlə və kolxozçuların balalarıdır.»

(Mir Cəfər Bağırovun 1934-cü ilin noyabr ayında AK(b)P-nın Xll-ci qurultayındakı məruzəsindən).

MİR CƏFƏR BAĞIROV HAQQINDA KİÇİK BİR XATİRƏ

Posted in Блиндаж политрука with tags , , on 17.05.2012 by istiglal1979

Əsasən azərbaycanlılardan təşkil olunmuş 297 saylı atıcı alayın keçmiş əsgəri, Böyük Vətən Müharibəsi veteranı Məmmədhəsən Rəhimovun xatirələrindən (Abbas Cilovdarlının «Nələr gördüm» kitabından):

Читать далее